Úvodní stránkaOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem e-shopu MČ Store je MČ masseur therapy s.r.o., IČ 28773675
Sídlo: Boženy Němcové 546, 517 24 Borohrádek
Kontakt: telefon: +420 732 806 126‬ / e-mail: info@mcstore.cz

Bankovní údaje:
Číslo účtu Komerční banka a.s.: 131-1062820287/0100
Číslo účtu pro platby v EU IBAN: CZ5601000001311062820287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Informace o zpracování osobních údajů

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Aktualizováno 28.7.2023

Společnost MČ masseur therapy s.r.o. tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále jen OÚ) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení). 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na společnost MČ masseur therapy s.r.o. obrátili. 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Pokud jste nám v rámci vzájemné komunikace nebo nákupu služeb poskytli své osobní

údaje, stala se společnost MČ masseur therapy s.r.o. jejich správcem.

Jaké OÚ zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • kontaktní adresa
 • e-mail
 • telefon 

Proč zpracováváme OÚ?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z těchto důvodů:

 • zajištění objednaných služeb a provedení platby
 • zodpovězení nezávazné poptávky či dotazu
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení

Jak dlouho OÚ evidujeme?

Všechny osobní údaje evidujeme jen na dobu přiměřeně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. Zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu jednoho roku. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení. 

Uplatnění práv subjektu osobních údajů (dále jen SÚ)

SÚ má právo:

 1. požádat společnost MČ masseur therapy s.r.o. o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
 2. aby společnost MČ masseur therapy s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ
 3. aby společnost MČ masseur therapy s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a společnost MČ masseur therapy s.r.o. má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
  • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou společností MČ masseur therapy s.r.o. využívány,
  • OÚ byly zpracovány protiprávně,
  • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 4. aby společnost MČ masseur therapy s.r.o. omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
 5. na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl společnosti MČ masseur therapy s.r.o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost MČ masseur therapy s.r.o. bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
 6. na odvolání uděleného souhlasu,
 7. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ,
 8. vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti MČ masseur therapy s.r.o. převažují nad jeho oprávněnými důvody.
Přejeme příjemný nákup.